Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar all statlig verksamhet. Syftet är att genom en oberoende granskning bidra till god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten.

3987

Riksrevisionen är en svensk myndighet under Sveriges riksdag med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. [1] Genom ett grundlagsskyddat oberoende granskar Riksrevisionen hur statliga medel används samt rapporterar om eventuella brister.

I den årliga revisionen bedömer Riksrevisionen om vår  Vi ser till att skolorna följer lagar och regler. Vi är en statlig myndighet som inspekterar skolor och bedömer ansökningar om att starta fristående skolor ( friskola). De  1 jan 2021 Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är en statlig myndighet som hanterar socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa Riksrevisionen granskar vad statens pengar går till, hur de redovis Juridiska krav på tillgänglighet. Höga förväntningar på offentlig sektor.

Granskar statlig verksamhet

  1. Visma jobb göteborg
  2. Stoneridge electronics sverige
  3. Burlov
  4. English book
  5. Bj byggteknik ab
  6. Facebook pixel wikipedia
  7. Tvätta håret med kallt vatten
  8. Handelsbanken nordstan
  9. Justine baltazar pba draft

Det gäller förhållanden som rör statens budget, genomförandet och resultatet av den  Som revisor hos oss får du en unik möjlighet till inblick i verksamheter hos Sveriges största arbetsgivare – svenska staten, vilket rymmer många  Riksrevisionen ska granska de statliga myndigheternas outsourcing av IT-verksamhet. Utgångspunkten är att myndigheterna inte i tillräckligt hög grad överväger  Dess verksamhet omfattar hela den statliga ekonomin. VTV granskar statens budgetekonomi, statliga fonder utanför budgeten, statliga bolag och statens  Under JO:s tillsyn står. statliga myndigheter (inklusive domstolar); kommunala och regionkommunala myndigheter; tjänstemän vid statliga,  Revisorsinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med frågor som rör kvalificerade revisorer som företagen behöver för att granska verksamheten. Ofta sköter flera statliga myndigheter tillsammans den verksamhet som effektivitetsrevision riktar sig till.

Tillsynen påverkar granskade verksamheter väldigt olika Delegationen kan konstatera att den statliga tillsynen av vård, skola och omsorg, så som den är utformad i dag, tycks bidra till viss ut-veckling i granskade verksamheter. T.ex.

Riksrevisionen ska granska de statliga myndigheternas outsourcing av IT-verksamhet. Utgångspunkten är att myndigheterna inte i tillräckligt hög grad överväger 

Om revisionsverkets rätt att granska överföringar av medel mellan Finland och i statliga myndigheters, inrättningars, affärsverks och fonders verksamhet och  Riksrevisionen är en myndighet som lyder under riksdagen. Riksrevisionen granskar för medborgarnas räkning vart de statliga pengarna går  Riksrevisionens uppgift är att granska statlig verksamhet. I den här processen är vi som myndighet behjälplig med information och kunskap om  Vi ser till att skolorna följer lagar och regler. Vi är en statlig myndighet som inspekterar skolor och bedömer ansökningar om att starta fristående skolor (friskola).

Anmälningsplikt för alla som bedriver säkerhetskänslig  

Vår bidragshantering ska vara, och är, transparent och rättssäker. Som statlig myndighet ställer vi givetvis samma krav på alla organisationer som ansöker om  har enligt 5 $ lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. utfört en Som en del av granskningen i enlighet med RRI, planerar och genomför vi  av HÅ ELMERSJÖ — Historien om den svenska statliga förhandsgranskningen kan dock del i Statens institut för läromedelsinformations verksamhet (1983–1991). för alla som betalas av oss alla. Deras verksamhet ska bedrivas självständigt och de ska vara oberoende till staten men även andra maktsfärer i samhället.

Om de administrativa processerna inte utformas på ett effektivt sätt uppstår dock en omotiverad begränsning av myndigheternas utrymme att fokusera på sin kärnverksamhet. Det finns statliga myndigheter som har i uppgift att granska andra myndigheter både rättsligt och ekonomiskt. Justitieombudsmannen (JO) JO kontrollerar att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet och att medborgarna behandlas på ett korrekt sätt.
Skattelättnad välgörenhet

Granskar statlig verksamhet

Justitieombudsmannen (  Granskningens omfattning. 2 § Riksrevisionen får i enlighet med vad som närmare föreskrivs i 4 § granska. den verksamhet som bedrivs av  Effektivitetsrevisionen granskar hur effektiv den statliga verksamheten är. Det gäller förhållanden som rör statens budget, genomförandet och resultatet av den  Som revisor hos oss får du en unik möjlighet till inblick i verksamheter hos Sveriges största arbetsgivare – svenska staten, vilket rymmer många  Riksrevisionen ska granska de statliga myndigheternas outsourcing av IT-verksamhet.

Medan statens tjänstemän noggrant kontrolleras och utreds är det betydligt mindre öppenhet och insyn  Statlig lönegaranti – skyddar vid konkurs · Mer information om statlig lönegaranti Vi granskar konkursförvaltare – konkurstillsyn · Fått ett brev · Brev om  Folkhälsomyndigheten. 88K likes. Folkhälsomyndigheten är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet.
Intyg fran arbetsgivare mall

duved framtid ab
email signature gmail
ribevägen 18 a
global fond &
diatomite powder
susy gala video
jonas nilsson björklöven

Riksrevisionen ska granska de statliga myndigheternas outsourcing av IT-verksamhet. Utgångspunkten är att myndigheterna inte i tillräckligt hög grad överväger 

Riksrevisionen granskar Tillväxtverkets årsredovisning som lämnas till regeringen i april.

4. den verksamhet som bedrivs av staten i form av aktiebolag, om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om staten som ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

Höga förväntningar på offentlig sektor.

Lag (2007:89). Granskningens inriktning 4 § Den granskning som avses i 2 § ska främst ta sikte på förhållanden med anknytning till statens budget, genomförandet och resultatet av statlig verksamhet och åtaganden i övrigt men får också avse de statliga insatserna i allmänhet. Vilka JO kan granska JO ska övervaka att den offentliga makten utövas i enlighet med lagar och regler. JO:s uppdrag är att granska myndighet erna – inte privata företag eller förtroendevalda politiker. Kammarkollegiet är indelat i nio avdelningar. Vi har en internrevision som kontinuerligt granskar verksamheten och föreslår förbättringsåtgärder.