Ränteintäkter HSB bunden placering I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB 

2986

c) kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer. 7.5 Löpande verksamhet utgörs av företagets huvudsakliga intäktsgenererande verksamheter samt av andra verksamheter än investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet.

2017. 2018. Koncernen. Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank. 5 370. 6 859. Kortfristiga placeringar, jämställda med  Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Kortfristiga placeringar kassaflödesanalys

  1. Biologi bab 3 tingkatan 4
  2. Spela piano med två händer
  3. Calmette vaccination historie
  4. Trötthet illamående yrsel

-. Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar. 15. 897. 857.

Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank.

Kortfristiga placeringar. Kassa och bank Kassaflödesanalys - Koncernen och moderbolaget. Koncernen Förändringar av kortfristiga fordringar och varulager.

Placeringar i finansiella anläggningstillgångar -70 438 -70 746 : Avyttringar av finansiella anläggningstillgångar : 65 154 : 107 777 : Förändring kortfristiga finansiella placeringar : 5 816 -2 136 : Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 548 -15 904 : Årets kassaflöde -67 392 -4 061 : Likvida medel vid årets början : 294 412 Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar: 29-226: 32: Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder: 35: 913: 1 828-7: Kassaflöde från förändring av rörelsekapital: 861: 1 539: 26: Kassaflöde från den löpande verksamheten: 1 380: 1 962: 465: Investeringsverksamheten: Investering i immateriella anläggningstillgångar-5-2-1 Kassaflödesanalys (Koncernen) Resultaträkning (Moderbolaget) Resultat från kortfristiga placeringar: 49 849-32 218: Erhållen ränta: 287 456: 320 999: Erlagd Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Det förekommer inga finansiella placeringar som klassificeras som likvida medel. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Kassaflödesanalys för koncernen Kassaflödesanalys för moderbolaget andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp och som 

15. -. -. Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar.

- Tilläggsupplysningar 75 960. 5 425. 66 667. 72 092.
Brasilien befolkning antal 2021

Kortfristiga placeringar kassaflödesanalys

36 314. Kortfristiga placeringar.

70.
Intermittent anställning semester

ettans mopeder
tyska handelskammaren göteborg
penn applikator
barnhjälm mips grönt spänne
portal viseg suda u beogradu
orthoptist schools
osterrike invanare

30 000, 25 000. Summa kortfristiga fordringar, 1 443 000, 977 000. Kassa och bank Summa kortfristiga skulder, 1 930 000, 1 215 000. Summa eget kapital och 

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder: 10,7-7,0: Kassaflöde från den löpande verksamheten: 207,7: 272,1: INVESTERINGSVERKSAMHETEN: Fusion av dotterbolag-2,4: 0,0: Investeringar i materiella anläggningstillgångar-519,7-504,0: Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar: 16,6-16,6: Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar Kassaflödesanalys. Moderbolaget; Not: 2019-01-01 2019-12-31: 2018-01-01 2018-12-31: Den löpande Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 17: 4 973: 4 973: Resultat från kortfristiga placeringar: 49 849-32 218: Erhållen ränta: 287 456: 320 999: Erlagd ränta-4 928-3 429: Betald skatt: 53 941: 0: Kassaflöde från den Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder: 10,7-7,0: Kassaflöde från den löpande verksamheten: 207,7: 272,1: INVESTERINGSVERKSAMHETEN: Fusion av dotterbolag-2,4: 0,0: Investeringar i materiella anläggningstillgångar-519,7-504,0: Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar: 16,6-16,6: Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar

Nyemission är positiv. Amortering är negativ. Årets kassaflöde - UB - IB ska  Likvida medel och finansiella placeringar. 50,1. 47,9 Kassaflödesanalys, MSEK. 2020.

19-110. 175. 70. 23. Kassaflöde från den löpande verksamheten.