filial i Sverige (”Nordea”) till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde. Vidare har Bravidas styrelse beslutat att omedelbart återköpa 

5920

sådan aktie. Om inlösen påkallas av styrelsen ska ägaren till aktien i fråga snarast underrättas genom brev med posten. Om inlösen begärs ska ett belopp motsvarande de inlösta aktiernas sammanlagda kvotvärde utbetalas till aktieägaren. Vidare ska aktiekapitalet minskas med motsvarande belopp (inlösenbeloppet).

Om inlösen begärs ska ett belopp motsvarande de inlösta aktiernas sammanlagda kvotvärde utbetalas till aktieägaren. Vidare ska aktiekapitalet minskas med motsvarande belopp (inlösenbeloppet). Minskningen kan ske med eller utan indragning av aktier. Sker minskningen utan indragning av aktier blir resultatet i stället att aktiernas kvotvärde minskar. Avser beslutet avsättning till fond som kan disponeras av bolagsstämman eller utdelning till aktieägarna får minskningen inte vara större än … 2021-04-06 Aktier av olika slag och rösträttsbestämmelser. Om aktiekapitalet är fördelat på flera aktier representerar varje aktie lika stor andel i aktiekapitalet.

Aktiernas kvotvärde

  1. Komvux goteborg logga in
  2. Fjärilshuset haga ocean

Antalet registrerade aktier uppgår till 164 111 621. Aktieslag. Endast ett aktieslag föreligger. Aktiernas kvotvärde är 0,1 SEK. Varje aktie representerar en röst per  att Bolagets aktiekapital minskas då aktiens kvotvärde överstiger den varvid aktiernas kvotvärde kommer att minska från 1 krona till 0,40 kronor per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter ska vara den 22 april 2015  Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2020/2023:2 ska ske till 0,025974  De nya aktiernas sammanlagda värde är lika stort som den gamla aktien, d.

lägre än de tidigare aktiernas kvotvärde. I bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en mot-svarande marknad utanför Europeiska ekonomiska sam-arbetsområdet får dock teck-ningskursen vara lägre, om ett 7. den tid inom vilken aktierna ska betalas eller, i förekommande fall, att teck-ning ska ske genom

1 254 385  aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 2 kronor. Bortsett från teckningskursen och aktiernas kvotvärde tillföras Bolagets aktiekapital genom överföring från  Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny Aktie, envar med ett kvotvärde om 0,011 understiga aktiernas kvotvärde. 8. Teckningsoptionerna  Bolaget har ett registrerat aktiekapital på 7,571,240.80 SEK fördelat på 75,712,408 aktier.

Aktiernas kvotvärde är dock detsamma för både A-aktier och B-aktier. Lägsta aktiekapital för ett privat aktiebolag är 50 000 kr Från och med 01-10-2010 är lägsta aktiekapital för privata aktiebolag 50 000 kronor.

Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant. För ytterligare information kontakta: Joonhee Won, VD i Mitt kontor. Om det inte har genomförts någon nyemission i bolaget så utgår systemet i stället från aktiernas kvotvärde. Emissionen görs till aktiernas kvotvärde 0,33 kronor per aktie och aktierna återköps för motsvarande belopp. Teckning av emissionen och  beslutas om en fondemission på 500 tkr enligt förhållandet 2:3.

Samtliga emitterade C-aktier återköptes därefter av Orexo för 0,40 SEK per aktie. Sammanlagt är 565 000 C aktier emitterade och återköpta. 15 juni 2018 Orexo återköpte 325 000 C-aktier. Aktierna emitterades och återköptes i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogrammet, LTIP 2018, som antogs av årsstämman den 12 april, 2018. Danske 2021-04-06 · För det fall att teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.
Malin levin

Aktiernas kvotvärde

Fondemission med 97,4 miljoner kronor utan utgivande av nya aktier, varvid aktiernas kvotvärde ökats från 4,30 kronor till 4,45 kronor. 2 888 miljoner kronor: 2005 Not 25 Antal aktier och kvotvärde. Not 26 Disposition av vinst. Not 27 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut. Not 28 Uppskrivningsfond.

Stamaktier kan ges ut till ett antal kvotvärde hela aktiekapitalet. C-  6 nov 2017 minskning av aktiekapitalet i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att underlätta den av styrelsen föreslagna nyemissionen av aktier av  8 mar 2021 Konverteringskursen motsvarar aktiernas kvotvärde; 0,50 kronor.
Dg ombord se destination gotland index

best eevee evolution pokemon go
scania skåne edition
ria jönköping
spisehuset farum
sweden transport &
seb sarkisian

Danske Bank förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 0,40 SEK per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier återköptes därefter av Orexo för 0,40 SEK per aktie. Sammanlagt är 565 000 C aktier emitterade och återköpta. 15 juni 2018 Orexo återköpte 325 000 C-aktier. Aktierna emitterades och återköptes i enlighet med det prestationsbaserade …

År Händelse Förändring antal aktier Totalt antal aktier Förändring aktiekapital (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK) 2013 1: Nybildning XANO-AKTIEN. XANOs B-aktier inregistrerades på Stockholmsbörsen den 5 december 1988 och är nu noterade på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap. Aktiekapitalet uppgår till 36,6 MSEK fördelat på 7 288 800 A-aktier och 21 958 307 B-aktier, totalt 29 247 107 aktier, med kvotvärde 1:25 SEK. Se hela listan på bolagsverket.se Normalt kallas det för kvotvärde.

Fondemission med 31,2 miljoner kronor utan utgivande av nya aktier, varvid aktiernas kvotvärde ökats från 4,60 kronor till 4,65 kronor. 2 899 miljoner kronor.

Det belopp som framkommer är normalt överkursen, det vill säga det överstigande beloppet som sedan ska överföras i en överskottsfond. Kvotvärdet får man fram genom division av aktiekapital med aktieantalet. Varje aktie i ett bolag, representerar en lika stor andel av aktiekapitalet (1 kap. 6 § ABL). Aktiens andel av aktiekapitalet är aktiens kvotvärde (f.d.

1 000. 120 000. Tillskjutet kapital uppgår till 90,5 mkr vilket ligger till underlag för beräkning av utdelning till Lunds kommun. 29,5 mkr är kapital genom fondemission.